Personuppgiftspolicy / GDPR

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Krokodil Profil AB, org. nr 559121-3698, med adress Ridbanegatan 4, 213 77 Malmö (Krokodil Profil, oss eller vi) behandlar personuppgifter.
I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.
Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy och göra dig bekant med innehållet.
Policyn gäller för behandling av personuppgifter där vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund, supporter eller besökare på våra arenor:
(a) namn
(b) adress
(c) e-postadress
(d) telefonnummer
(e) organisationsnummer
(f) köp och orderinformation
(g) uppgifter om din arbetsgivare

Information Vi erhåller ifrån andra källor
Vi får även information från andra tredje parter eller sociala media-konton om du använder dessa för att navigera till och/eller identifiera dig mot samt använda Tjänster eller Webbsidor (t.ex. Google, Facebook etc.). Information vi får tillgång till samlas in ifrån din, hos den tredje partens eller sociala mediets, "publika profil" när Du loggar in med det kontot. Det innebär att inställningarna som avgör vilken information vi får del av är beroende på inställningar på ditt konto hos den parten. Informationen vi får tillgång till samma som angivits tidigare.
Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som Du har överlämnat till oss, med demografisk information eller annan information ifrån andra källor.
Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, analysera webbsideanvändning, erbjuda tjänster och varor, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:
(a) Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla webbsidorna och tjänsterna i enlighet med allmänna villkoren för respektive.
(b) I syfte att förhindra olyckor eller regelbrott och att bistå brottsbekämpande myndigheter
(c) För vårt intresse dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen
(d) Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när Du så önskar, valt att ta del av tjänster och webbsidorna enligt de villkor vi angett.

Syften och behandlingar:
(a) För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla Dina registreringar, säkerställa Din identitet för att ge Dig tillträde till och användning av Webbsidor och Tjänster
(b) För att kontakta, administrera, svara på frågor, felsöka problem och lösa ev. tvister med Dig. Så att vi kan ge en god service runt ditt medlemskap.
(c) För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
(d) För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
(e) För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster.
(f) För att informera vinnare i tävlingar som arrangeras online.
(g) För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
(h) För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.
(i) För att skicka nyhetsbrev.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
Vi lagrar och behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.
I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas personuppgifterna, vi kommer spara och använda avidentifierade uppgifter som vi kan använda för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Mottagare och utlämning av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration, IT- och molntjänster eller frakt och leverans. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Samtliga som behandlar Dina personuppgifter är bundna och begränsade i lag och avtal att använda dem. Vi kommer säkerställa att personuppgiftbiträden (underleverantörer och tjänsteleverantörer) ingår personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar att följa gällande lagstiftning och som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.
Vi kommer även lämna ut personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra så på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.
Vi lämnar även ut personuppgifter för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, annat avtal eller för att möta anspråk som riktas emot oss. För att försvara vårt eller våra personuppgiftsbiträdens rättigheter, för skydda enskildas säkerhet och förhindra illegal verksamhet. Detta innefattar utbyte av information med andra organisationer för att förebygga bedrägerier och reducering av kreditrisker.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kontaktuppgifter
Begäran om att få använda sina rättigheter som registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till: