Allmänna villkor

Priser

Samtliga priser på krokodilprofil.se anges i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdes skatt.
Priserna på krokodilprofil.se gäller tillsvidare men kan när som helst komma att ändras.
Exempel på när priserna kan komma att ändras är, vid förändringar i valutakursen, förändringar i pris på råvarumaterial, förändringar i skatt, eller om vi på krokodilprofil.se har gjort en felskrivning.
Priserna är EXW vilket innebär att kunden står för frakt och transport. Om inget annat är avtalat.

Produkter

Produktbilderna på krokodilprofil.se skall ses som en fingervisning av produkten. Då vissa produkter är delvis handgjorda kan små avvikelser såsom färg och storlek variera, därför ska Kunden ta hänsyn till detta. Vill Kunden av någon anledning säkerställa produktens färg, storlek och funktion skall ett provexemplar beställas på krokodilprofil.se innan bindande beställning läggs.

Offert & Korrektur

Krokodil Profil AB:s offert är ej bindande. En bindande beställning görs när kunden digitalt godkänner villkoren och digitalt godkänner offerten. Om kunden beställer en produkt med tryck får denna alltid ett korrektur som även de måste godkännas digitalt. OBS godkännande av korrektur gäller endast vid beställningar på produkter med tryck. För beställningar på produkter utan tryck är en beställning bindande när endast offerten och villkoren är godkända.
Krokodil Profil AB reserverar sig för en +/-10% kvantitets avvikelse vid leverans av varor med tryck.
Krokodil Profil AB har rätt att inom denna avvikelse fakturera levererat antal.
Korrektur ses endast som en fingervisning på slutresultatet och därför kan ej exakt placering, färg eller storlek på tryck garanteras, om inte annat är avtalat mellan parterna.
Kunden måste noggrant gå igenom korrekturet och se till att allt stämmer innan godkännande.
Kunden måste aktivt gå igenom korrekturet och leta efter fel, dessa fel måste sedan påpekas till Krokodil Profil AB innan korrekturet godkänns och produktion startar. Ansvaret för att korrekturen är korrekt ligger i kundens händer, ansvaret över att uppgifter såsom, produkt, produktfärg, produktspecifikationer, tryck, tryckmetod, tryckplacering, tryckfärg, logo, texter, etc, stämmer ligger på Kunden.
Kunden måste meddela Krokodil Profil AB om denna har specifika krav på hur trycket, eller var trycket ska placeras. De specifika kraven som Kunden har måste även stå skriftligt i korrekturet innan Kunden godkänner korrekturet digitalt.
Krokodil Profil AB ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Tryck

De flesta märkningsmetoder utförs helt eller delvis för hand. Därför ska Kunden ha en hög acceptans för avvikelser såsom placering av tryck, storlek på tryck, färg på tryck.
Vid brodyr uppskattar vi Kundens färgnyans till den närmsta trådnyansen då antalet trådar är färre än antalet PMS och CMYK-referenser.
På lasergravyr kan nyansen på slutresultatet variera beroende på vilket material vi graverar.
Exakta PMS eller CMYK kan aldrig garanteras till 100%. PMS och CMYK är endast referenser och inga givna färger finns färdigblandade.
Beroende på vilket material kan trycket komma att visas annorlunda från produkt till produkt.
Förutsättningar för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika, material temperatur och luftfuktighet kan även de spela roll i hur trycket kommer att se ut. Detta gör att även återkommande order kan få en lite annan nyans än förra ordern.
För att Kunden ska få möjlighet att kunna se sin produkt med tryck på går det även att mot en extra kostnad beställa ett provexemplar med er logotyp på. Kunden skall då meddela oss på Krokodil Profil AB att ett provexemplar med ett provtryck önskas, innan korrekturet godkänns.

Leveranstid

Det finns två olika typer av leveranstid; Uppskattat och Avtalat.
Uppskattat är den standard leveranstid vi går efter.
Vi anger uppskattat leveransdatum i veckor och räknas från den dag då villkor, offert och korrektur (om Köpare har beställ produkter med tryck) har godkänts. Avvikelser kan komma och datum är endast uppskattat.
Vi anger avtalat datum som en deadline på ett exakt datum. Detta datum avser en dag då Köparen senast ska ha fått sina produkter, Vi (Krokodil Profil AB) har rätt att delleverera innan deadline samt att leverera hela ordern innan deadline.
Krokodil Profil AB ansvarar ej för förseningar som orsakats av tredje part, tex om ingen är på plats vid mottagning, force majeure eller om speditören har problem att leverera.
Det är Kundens rätt att få ett bestämt leveransdatum om så önskas. Leveransdatumet skall då stå skrivet på avtal mellan båda parterna innan offerten godkänns. Eventuella kostnader för bestämt datum kan tillkomma ex express frakt med mera.

Express Sortiment

Beställningar ur Express sortimentet måste alltid godkännas skriftligen av båda parter innan avtalat är giltigt. En beställning ur Express sortimentet är aldrig giltig förens skriftlig bekräftelse är skickad av Krokodil Profil AB

Transport & Leveransvillkor

Försändelser och leveranser levereras med Schenker enligt avtal.
Kunden är själv ansvarig för att den angivna leveransadressen är bemannad under vardagar klockan 07:00-17:00.
Kunden ansvarar för att informera Krokodil Profil AB om den angivna leveransadressen är en privat adress. Gäller även om företag är skrivna på en privat adress.
Eventuella hinder för speditör såsom vägbom, trappor eller portkod etc, informeras till Krokodil Profil AB.
Krokodil Profil AB har rätt till att utföra delleveranser om inget annat har avtalats, skriftligen.
Vi Krokodil Profil AB anger alltid en kontakt som speditören skall leverera till vid leverans. Krokodil Profil AB kan ej garantera att speditören tar kontakt med angiven mottagare vid leverans.
Det är upp till Kunden att räkna antal kollin samt att dokumentera eventuella emballageskador, innan godset kvitteras. Det är upp till kunden att rapportera skadorna direkt till transportören. Eventuell transportförsäkring skall täckas av kunden.
Krokodil Profil AB reserverar sig för Force Majeure.

Betalning

Krokodilprofil AB gör en kreditupplysning på alla Köpare. Anser vi att Köparens kreditvärdighet är god ger vi en 30 dagar netto mot faktura. Om en Kund som ej är kreditvärdig vill göra ett köp betalar dessa i förskott via betalkort eller bankgiro.
Om en betalning ej är oss tillhanda inom avtalad tid har Krokodil Profil AB rätt att debitera en dröjsmålsränta på 20% per år och en påminnelsefaktura skickas ut till Köpare som även får betala 50kr i påminnelseavgift.
Krokodil Profil AB behåller sig själva full rätt för produkterna till det att vi har fått full betalning från Kund.

Returrätt

Eftersom samtliga produkter specifikt produceras för våra Kunder innebär detta att alla orders alltid är bindande. Kunden kan ansöka om orderannullering hos oss Krokodil Profil AB som då kommer att ta beslut utifrån det enskilda fallet.

Annullering

Om en köpare vill annullera en order innan dennes leverans måste vi på Krokodil Profil AB först få ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör. När detta är godkänt kan en order annulleras.
Om en order annulleras har Krokodil Profil AB rätt att debitera Kund för följande kostnader som uppstått. Dessa kostnader är sådana som korrektur, tryckunderlag, provtryck etc. klichéer, verktyg etc. Råmaterial. Samt kostnader för arbetet att ta fram handlingar och utförande till Köpare.
Vi tar även utöver dessa kostnader också en avvecklings kostnad på minimum 950kr.

Reklamation

Felaktiga produkter skall reklameras inom 10 dagar efter mottagande av produkterna. Reklameras inte produkterna inom 10 dagar förloras rätten att reklamera produkterna.
Kunden har endast rätt till att få felfri produkt levererad inom rimlig tid.
Krokodil Profil AB ansvar inte för kostnader vid felaktig eller försenad leverans.
om produkter godkänns reklamation skall hela leveransen returneras till Krokodil Profil AB, om produkter saknas står Kunden för dessa.
Produkterna går endast att reklamera om skadan ej skett under transport. Har skadan skett under transport utav produkterna ber vi er vända er direkt till speditören eller ert försäkringsbolag.

Referens

Kunden godkänner att de produkter denne beställer används och kommer att användas som digitala referenser på krokodilprofil.se samt andra webbplatser, annan marknadsföring eller digitala medier.

Friskrivningar

Krokodil Profil AB ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om vi har skapat, modifierat eller tillverkat produkten såsom Kundens anvisningar, skiss, ritningar eller annan dokumentation visade. Kunden ska hålla Krokodil Profil AB skadelös gentemot intrång i tredjemans immateriella rätt.
Krokodil Profil AB ansvarar inte för hur Kunden använder produkten. Krokodil Profil AB ansvar inte om produkten skadar egendom eller person eller följderna av sådan skada. Kunden ska hålla Krokodil Profil AB skadelös mot dessa former av händelser.

Befrielsegrund

Krokodil Profil AB reserverar sig för Force Majeure.

Säljarens ansvar

Krokodil Profil AB har en ersättningsskyldighet begränsad till 15% av Krokodil Profil AB:s försäljningspris. Krokodil Profil AB är inte ersättningsskyldig för den skada som Kund lider av genom Krokodil Profil AB:s dröjsmål. Krokodil Profil AB tar inget ansvar för indirekta förluster.

E-postutskick

Om någon på något sätt har kontaktat, försökt kontaktat, eller haft kontakt med Krokodil Profil AB så har vi rätten att få skicka ut E-postutskick till dessa.

Tvist

Svensk Lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte löses genom denna förhandling ska avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall var svenska. Detta ska dock inte hindra Krokodil Profil AB från att kunna driva in en klar och förfall fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Krokodil Profil AB så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse ovan nämnda skiljeklausul.